เมื่อเกิดปัญหาในการจ้างงาน ดีลงาน หรือบริหารงานออกแบบร่วมกัน สิ่งที่นักออกแบบและผู้ประกอบการทำได้มากกว่าการส่ง ‘เสียง’บ่น คือการเข้าใจถึงความสำคัญเรื่อง การรับรู้คุณค่า (Value Perception) ว่าผู้ประกอบการได้คุณค่าอะไรจากงานออกแบบบ้าง ส่วนนักออกแบบเองก็ต้องเข้าใจว่า กระบวนการคือคุณค่าของงานออกแบบและต้องแสดงให้ผู้ประกอบการรู้เช่นกัน ซึ่งความเข้าใจทั้งหมดนี้ เริ่มต้นจากการร่วมกันสร้าง ‘บรีฟดีดี’

โครงการ Design Incubation โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบ บ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่ในรูปแบบการอบรมผ่านการทำงานจริงกับผู้ประกอบการ โดยในด้านผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่เพียงได้งานออกแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการของตน แต่ยังได้เข้าใจในกระบวนการทำงานและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของภาคออกแบบเช่นกันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายจูนกันได้เร็ว โครงการนี้จึงมีหัวหน้านักออกแบบ (Design Director) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารความต้องการของผู้ว่าจ้างให้นักออกแบบเข้าใจ ควบคุมคุณภาพของการออกแบบให้ตรงกับดีไซน์บรีฟ (Design Brief) และให้คำปรึกษาในการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนานักออกแบบและส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการในการพัฒนาธุรกิจ เล็งเห็นว่าควรจะมีองค์ความรู้ที่สร้างความเข้าใจในการทำงานระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยเผยแพร่ไปยังวงกว้าง จึงได้รวบรวมเนื้อหาทั้งจากองค์ความรู้สากล และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมออกแบบไทย รวมทั้งจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ‘Design Brief’ ที่ให้นักออกแบบและผู้ประกอบการได้ทดลองบรีฟงานผ่านวิธีการบรีฟที่เป็นระบบ ซึ่งองค์ความรู้จากที่มาทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงออกมาเป็น eBook เล่มนี้

ดาวน์โหลด Brief DD Design Brief ฟรี ได้ที่นี่
https://web.tcdc.or.th/th/Publication/Detail/BriefDD-DesignBriefWorkbook