แสงอาทิตย์กู้โลก

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน พลังงานจากแสงอาทิตย์เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของโลกใบนี้ นักออกแบบเมืองและผู้คิดค้นนวัตกรรม ถือเป็นหนึ่งตัวแทนของเหล่าอเวนเจอร์ที่มีบทบาทพิทักษ์ การทำลายสิ่งแวดล้อมเมืองจากฝีมือมนุษย์ 

นวัตกรรมที่ใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงถือเป็นอาวุธชั้นดีของเหล่าผู้พิทักษ์ที่สามารถปกป้องโลกได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทนที่ไร้มลพิษ และเป็นพลังงานที่แทบไม่มีวันหมดสิ้น พลังงานแสงอาทิตย์ที่หมุนเวียนขึ้นมาเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าและความร้อนไม่เพียงแต่จะช่วยเยียวยาโลกใบนี้แล้ว แต่ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ผู้ก่อการร้ายเมือง

ปัจจุบันโลกกำลังถูกโจมตี จากแผนการครอบครองเมืองของเหล่ามนุษย์จอมวายร้าย เห็นได้จากการพัฒนาเมืองของมนุษย์ในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก กระบวนการเปลี่ยนถ่ายจากชนบทเข้าสู่เมือง หรือ Urbanisation เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เหล่าวายร้ายอย่างมนุษย์จำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาอาศัยภายในเมือง และสร้างของเสียจำนวนมาก  มากไปกว่านั้นการพัฒนาเมืองแบบไร้ทิศทาง หรือ Urban Sprawl เป็นปรากฏการณ์การครอบครองพื้นที่ด้วยการทำลายพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่กำจัดขยะภายนอกเมือง 

จะเห็นได้ว่าหลายเมืองกำลังประสบปัญหาสุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อมภายในเมืองจากกรณีขยะล้นเมือง ดังนั้นการวางแผนอย่างเป็นระบบจากเหล่าอเวนเจอร์จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะคอยปกป้อง และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมืองจากการถูกทำลายของผีมือมนุษย์ การบริหารจัดการขยะถือเป็นภารกิจในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของเมือง เหล่าอเวนเจอร์ผู้รับภารกิจนี้จึงมีหน้าที่ในการออกแบบทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และยังต้องคำนึงถึงบริการที่รองรับกระบวนการจัดการขยะอย่างครบวงจร ให้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บ การแปรสภาพ ไปจนถึงการกำจัดหรือการทำลาย  

อาวุธพิทักษ์ความสะอาด

อย่างที่ทราบกันดีว่าการออกแบบโครงสร้างเมืองเพื่อพิทักษ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นมีข้อจำกัดหลากหลายประการ ทั้งข้อจำกัดเชิงพื้นที่ การส่งเสริมความสวยงาม และการออกแบบเพื่อรองรับมาตรฐานความสะอาด 

ภาพส่วนหนึ่งจากนิทรรศการ ‘Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต’

 

Big Belly เป็นหนึ่งอาวุธสำคัญ ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเมือง ผลงานนี้ถูกคิดค้นโดยเหล่าอเวนเจอร์สัญชาติออสเตรเลีย เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดเชิงพื้นที่ ส่งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง และลดการสร้างมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมภายในเมือง

ภาพจาก bigbelly.com/

อาวุธชิ้นนี้ประกอบไปด้วย ตัวถังขยะเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความโดดเด่น สามารถดัดแปลงหน้าตาและตกแต่งตามความต้องการของแต่ละเมืองได้ พร้อมทั้งมีการออกแบบเว็บไซต์ และแอพพลิชั่นแจ้งเตือนการเก็บขยะซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการจัดเก็บขยะของเมืองอย่างครบวงจร  

Big Belly ถือเป็นอาวุธที่ช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเมือง ที่หยิบเอาข้อจำกัดมากำจัดปัญหาในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เมือง เมื่อเทียบกับระบบหารออกแบบ และบริการเมืองในบริบทประเทศไทย อาวุธชิ้นนี้สามารถเสริมจุดอ่อนในด้านการบริหารจัดเก็บขยะได้อยู่หลายประเด็น

Bigbelly Smart Waste & Recycling System

 

ประเด็นที่ 1 : อาวุธกำจัดความจำกัด

Big Belly มีการใช้ระบบการบดอัดขยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดข้อจำกัดเชิงพื้นที่ของเมือง ตัวถังขยะมีการออกแบบระบบบดอัดที่ทำให้สามารถบรรจุขยะได้มากกว่า 5 เท่า ของถังขยะปกติ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดยลดความถี่ในการจัดเก็บไปกว่าร้อยละ 70 ถึง 80 เมื่อเทียบกับการพัฒนาเมืองในบริบทประเทศไทยแล้ว พบว่าในเมืองใหญ่ ๆ  อย่างกรุงเทพ ฯ มีข้อจำกัดเชิงพื้นที่อยู่มาก ทั้งข้อจำกัดของการให้บริการถังขยะตามจุดต่างๆอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน รวมถึงภายในพื้นที่เมืองเก่า หรือตามชุมชนยังมีการออกแบบขนาดของโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ  เช่น ถนนมีตรอกซอกซอยที่แคบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดเก็บขยะ ทำให้การบริการการจัดเก็บขยะบางส่วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตภายในเมือง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า Big Belly น่าจะสามารถเป็นอาวุธสำคัญที่สามารถยกระดับการให้บริการถังขยะ และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริการจัดเก็บขยะบริเวณพื้นที่ที่จำกัดของเมืองได้

ภาพจาก bigbelly.com/
  

ประเด็นที่ 2 : อาวุธจัดระเบียบ

ในประเทศไทยภัยคุกคามจากของเสียที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการจัดระเบียบ และความสวยงามของเมือง ซึ่งมีผลต่อสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตภายในเมือง ทั้งในด้านกายภาพ และในเชิงเศรษฐกิจเมือง ด้วยระบบกดอัดขยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนตัวถัง และการออกแบบตัวถังที่ปิดมิดชิดของ Big Belly ช่วยให้ลดการกระจายตัวของขยะจากลมที่พัด ทำให้เมืองมีทัศนียภาพที่สะอาด ไร้กลิ่นรบกวน กำจัดการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งซุกซ่อนชั้นดีของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลง เป็นต้น นอกจากนี้ตัวถังขยะของ Big Belly ยังสามารถออกแบบและเลือกลวดลายให้เข้ากับบริบทเมืองต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 

ประเด็นที่ 3 : อาวุธลดมลพิษ

จะเห็นได้ว่าในบริบทการพัฒนาเมืองของประเทศไทยมีข้อกำจัดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องจากประเด็นการครอบครองพื้นที่ และกรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดสรรระบบบริการจัดการขยะจึงเป็นประเด็นที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในเมืองได้  Big Belly ถือเป็นนวัตกรรมที่มีการออกแบบส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ด้วยการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บขยะแบบ Cloud- connected โดยมีบริการแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายในตัวถังขยะ คอยแจ้งเตือนปริมาณขยะในถังแบบ Real-time ทำให้ผู้จัดเก็บสามารถจัดสรรบุคคลากร และจัดเส้นทางการเดินทางจัดเก็บขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการการจราจรติดขัด ลดมลพิษจากการปล่อยคาร์บอนด้วยการสัญจร และลดต้นทุนการจัดเก็บ 

สำหรับใครที่อยากเข้ามาสัมผัสอาวุธอัจฉริยะชิ้นนี้ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นิทรรศการ ‘Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต’ ได้ที่ ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป โดยภายในงานยังมีอาวุธพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ อีกมากมายที่รอเหล่าอเวนเจอร์เข้ามาศึกษาและตามล่ากัน

เรียบเรียงโดย ชวิศา มงคลเทศ